...

UMGÄNGESINSATS

Målgrupp 
Hassela Umgänge stöttar barn 0-17 år, föräldrar och familjehem i samband med umgängen.  

 

Upplägg 

Umgängena kan ske i våra anpassade lokaler i Malmö eller på annan plats.  

Vi finns med under umgängen för att säkerställa barnens säkerhet, hjälpa till vid överlämningar samt vid behov bistå med planering av lämpliga aktiviteter.  

Det finns möjlighet att laga/äta mat i samband med umgängena. 

Utgångsläget är att vara med och observera och stötta vid behov. 

Vi erbjuder, vid behov, behandlande samtal i anslutning till och/eller emellan umgängestillfällena. Behandlingssamtalen kan vara riktade till biologiska föräldrar, familjehem och/eller barn/ungdomar. 

Vi kan också finnas med vid digitala umgängen, när behov finns. 

 

Hämtning/lämning som tillägg 

Vid behov, finns möjlighet att lägga till tid för hämtning och lämning av barn. Syftet kan vara att avlasta familjehem så umgängestiden blir deras avlastning, istället för att det blir ytterligare något som ska göras. Det kan också bli aktuellt när det är stora konflikter mellan föräldrar och det är problem med överlämningar. 

Kompetens 
Behandlarna är socionomer, behandlingspedagoger och likvärdigt samt är vidareutbildade i bland annat FFT, ART, ACRA, rePULSE, MI, TMO, Trappan och KBT. Hassela Skåne arbetar aktivt för att hålla en hög utbildningsnivå hos anställda och att vara uppdaterade inom ny relevant forskning. 

 

Flexibilitet 

Umgängena sker under vardagar. Vi har stor flexibilitet och anpassar så långt det är möjligt efter barnens behov, avseende tid och plats. 

 

Upphandlad vård  
Alla våra öppenvårdsverksamheter omfattas av det offentliga upphandlingsavtalet gällande vård och behandling i Skåne, Kronoberg och Halland.

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.