Hassela Familjeteam

Hassela Familjeteam är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till ungdomar mellan 13-24 år och deras familjer.
En förutsättning för insatsen är att föräldrarna/vårdnadshavarna aktivt deltar i behandlingsarbetet.

Målgrupp
Familjer med bristande eller nedsatt föräldraförmåga, familjer där Socialtjänsten överväger en placering, familjer med ungdomar som hamnat i en socialt utsatt situation, såsom familjekonflikter, drogmissbruk, kriminalitet, psykiska ohälsa, hemmasittande eller skolsvårigheter.

Arbetssätt
Familjen får en teamledare som ansvarar för föräldraarbetet samt leder och strukturerar arbetet kring familjen. Den unge i sin tur matchas med en egen behandlare. Hassela Familjeteam arbetar för att stärka föräldrarna i sin föräldraroll, i syfte att de ska kunna upprätta rimliga regler för den unge och kunna ta hand om alla olika delar av den unges välmående. Teamet ses regelbundet och lägger upp arbetet och ser till så man arbetar efter de gemensamma målen i uppdraget. 

Till en början består arbetet främst av att skapa en relation och tillsammans med familjen hitta vägar att uppnå målen, för att sedan alltmer handla om att motivera till varaktig förändring, sätta gränser och att tillsammans med den unge och dess familj reflektera över mönster och handlingar. Vi samarbetar med andra aktörer kring familjerna, såsom skola, arbetsplats, sjukvård, socialtjänst, BUP m.fl. och ser till att dessa kontakter fungerar samt att det som beslutas verkställs. I Hassela Familjeteam ingår alltid strukturerade samtal med föräldern samt familjearbete i form av konkret deltagande i familjesituationer. Samtalen är en del i arbetet för att identifiera mönster och handlingar samt reflektera över dessa. 

Behandlingsarbetet som ibland sker i samband med andra aktiviteter såsom, matlagning, promenader och träning, är ett sätt att skapa förståelse, motivation och tilltro till möjlig förändring. Samtalen med den unge syftar också till att denne ska hitta sin inre förmåga, för att kunna ändra ett beteende. Hassela Familjeteam har en stor kunskap om ungdomars behov av tillit, tydlighet och struktur. 

Genom vår långa erfarenhet har vi utformat ett arbetssätt där vi finns till för familjerna utifrån deras livssituation och villkor. Tack vare detta, lyckas vi i stort sett alltid att skapa en arbetsallians. Behandlarna arbetar lösningsorienterat, har en stor uthållighet och ger sig inte i första taget. Vi har en stor flexibilitet både i det dagliga arbetet och när det gäller matchning i de enskilda uppdragen. Våra behandlare består av en grupp välutbildade socionomer, behandlingspedagoger och kriminologer. 

Hassela Skåne arbetar aktivt för att arbetsgruppen ska vara heterogen, det vill säga en grupp som har olika erfarenheter och bakgrund. Denna rekryteringsstrategi underlättar matchningen i våra uppdrag.

Kompetens
Behandlarna är vidareutbildning i bland annat FFT, rePULSE, MI, TMO, ART, Trappan och KBT. Hassela Skåne arbetar aktivt för att hålla en hög utbildningsnivå hos anställda och att vara uppdaterade inom ny relevant forskning.

Tillgänglighet
Alla Hassela Skånes behandlare finns tillgängliga för akuta situationer hela dygnet, året runt. Detta innebär en stor trygghet för de unga och deras familjer då det alltid finns någon att vända sig till vid behov.

Upphandlad vård 
Alla våra öppenvårdsverksamheter omfattas av det offentliga upphandlingsavtalet gällande vård och behandling i Skåne, Kronoberg och Halland.