Hassela Familjebehandling Mini

Hassela Mini är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till barn mellan 0-6 år och deras familjer. En förutsättning för insatsen är att föräldrarna/vårdnadshavarna aktivt deltar i behandlingsarbetet.

Målgrupp

Familjer med bristande eller nedsatt föräldraförmåga, familjer där Socialtjänsten överväger en placering, familjer med barn med psykiatriska diagnoser, anknytningsproblematik familjer med barn som lättare än andra hamnar i konflikter och besvärliga situationer, familjer med barn som har äldre syskon som hamnat i kriminalitet eller annan social utsatthet. Vi arbetar också med skräddarsydda lösningar för familjer som till exempel varit på utredningshem och där utredarna föreslår ett fortsatt stöd i hemmet.

Tillgänglighet

Alla Hassela Skånes behandlare finns tillgängliga för akuta situationer hela dygnet, året runt. Detta innebär en stor trygghet för barnen och deras familjer då det alltid finns någon att vända sig till vid behov.

Arbetssätt

Hassela Mini är en intensiv familjebehandling i hemmet. Upplägget skräddarsys för varje familj, med utgångspunkt i de mål socialtjänsten formulerat. Utifrån dem, gör familjebehandlarna en kartläggning över, hur man kan arbeta tillsammans, samt vid vilka tider på dagen som behovet av stöd är som störst. Mycket av arbetet i familjer med så här små barn, sker i form av konkret deltagande i familjesituationer.

Hassela Mini arbetar till viss del även med observationer, för att kunna spegla föräldrarna i hur en situation uppstått och hur man löste den. Nästa steg blir att sedan tillsammans fundera vidare kring hur man skulle ha kunnat göra annorlunda, i syfte att få ett annat resultat. Familjebehandlarna får mycket information utifrån att man är med så pass mycket i familjens vardag. Den informationen använder vi sedan i samtal och konkreta situationer.

Syftet med att vara med i situationer, såsom, morgonrutiner, kvällsrutiner, följa med och handla mm kan initialt vara att det är situationer som behöver stärkas upp utifrån en omsorgsaspekt men blir snart till en lärande process i syfte att göra familjen självständig.

Vi samarbetar med andra aktörer kring familjerna, såsom skola, sjukvård, socialtjänst, BUP m.fl. och ser till att dessa kontakter fungerar samt att det som beslutas verkställs. Hassela Mini har stor kunskap om barns behov av tillit, tydlighet och struktur. Genom vår långa erfarenhet har vi utformat ett arbetssätt där vi finns till för familjerna utifrån deras livssituation och villkor. Tack vare detta, lyckas vi i stort sett alltid att skapa en arbetsallians. Behandlarna arbetar lösningsorienterat, har en stor uthållighet och ger sig inte i första taget. Vi har en stor flexibilitet både i det dagliga arbetet och när det gäller matchning i de enskilda uppdragen. Våra behandlare består av en grupp välutbildade socionomer, behandlingspedagoger och kriminologer. Hassela Skåne arbetar aktivt för att arbetsgruppen ska vara heterogen, det vill säga en grupp som har olika erfarenheter och bakgrund.

Kompetens

Behandlarna är vidareutbildade i bland annat FFT, MI, TMO, Trappan och KBT. Hassela Skåne arbetar aktivt för att hålla en hög utbildningsnivå hos anställda och att vara uppdaterade inom ny relevant forskning.

Upphandlad vård

Alla våra öppenvårdsverksamheter omfattas av det offentliga upphandlingsavtalet gällande vård och behandling i Skåne, Kronoberg och Halland.