MAP-DROGBEHANDLING

Hassela MAP-Drogbehandling

Hassela MAP är i sin ursprungsform ett öppenvårdsprogram med heldagsbehandling under 16 veckor i grupper om fyra till sex deltagare.
För de ungdomar som inte kan eller bör deltaga i gruppbehandling, går programmet att anpassa till en individuell behandling.

Gruppbehandlingen innebär ett stort omhändertagande, deltagarna hämtas på morgonen och är i verksamheten under hela dagen. Efter avslutad behandling erbjuder Hassela Skåne eftervård i tre månader eller längre om behovet finns.

Målgrupp
Ungdomar mellan 16-24 år som befinner sig i ett aktivt missbruk där en vanlig behandlingskontakt inte räcker till. Socialtjänsten skall ha gjort bedömning att den unge kan klara behandling i öppenvård på hemmaplan. 

Arbetssätt vid Gruppbehandling
Alla deltagare på Hassela MAP genomgår en individuell kartläggning under de två första veckorna. Syftet med denna kartläggning är att utforma en personlig behandlingsplan. Kommande tio veckor består utav intensivt behandlingsarbete, deltagarna hämtas på morgonen och deltar i verksamheten under hela dagen. Här skapas en gemenskap genom matlagning, träning och social samvaro. Hassela MAP arbetar alltid med drogsamtal med deltagarna i syfte att motivera till varaktig förändring. 

Samtalen är en del i arbetet för att identifiera, mönster och handlingar samt reflektera över dessa. Dessa syftar till att deltagaren ska hitta sin inre förmåga, för att kunna ändra ett beteende. Samtalen leder deltagaren i resan mot att formas in i vuxenlivet med rätt verktyg för att bli empatiska individer som kan fatta genomtänkta beslut.

Deltagarna får under perioden kortare utbildningar i syfte att lära sig mer om samhället. Till exempel inom kriminologi, HLR, kost & träning, sex & samlevnad samt etik och moral. Utbildningarna skapar möjlighet för deltagarna att arbeta med sig själva, sin syn på samhället samt att reflektera över eventuella fördomar. Deltagarna genomgår även Hassela Skånes ledarutbildning och erhåller ett diplom efter avslutad utbildning. Behandlingen avslutas med fem veckors praktik eller skola. Under denna tid deltar de fortfarande i alla schemalagda aktiviteter med övriga deltagare i Hassela MAP. Efter praktikperioden finns det möjlighet att förlänga den under pågående eftervård.

Arbetssätt vid individuell behandling
Utgår från gruppbehandlingen men anpassas efter individens behov och förutsättningar.

Kompetens
Hassela Skåne arbetar aktivt för att hålla en hög utbildningsnivå hos anställda och att vara uppdaterade inom ny relevant forskning. Behandlarna är socionomer, behandlingspedagoger och kriminologer med vidareutbildning i HAP, ACRA, ÅP, MI, SAVRY och har därmed bred kompetens från olika samtalsmodeller och behandling av missbruk.

Tillgänglighet
Unikt för Hassela MAP är att deltagarna hämtas och lämnas hemma. Vår långa erfarenhet har lärt oss att missbrukande ungdomar inledningsvis kan ha svårt med tider, hålla överenskommelser och att själva ta sig dit de ska. Utöver detta finns behandlarna tillgängliga för akuta situationer eller samtalsstöd dygnet runt, året runt.

Upphandlad vård 
Alla våra öppenvårdsverksamheter omfattas av det offentliga upphandlingsavtalet gällande vård och behandling i Skåne, Kronoberg och Halland.