JUNIOR

Hassela Junior


Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till barn mellan 0-12 år och deras familjer. En förutsättning för insatsen är att föräldrarna/vårdnadshavarna aktivt deltar i behandlingsarbetet.

Målgrupp
Familjer med bristande eller nedsatt föräldraförmåga, familjer där Socialtjänsten överväger en placering, familjer med barn med psykiatriska diagnoser, familjer med barn som mår psykiskt dåligt, familjer med barn som lättare än andra hamnar i konflikter och besvärliga situationer, familjer med barn som har äldre syskon som hamnat i kriminalitet eller annan social utsatthet.

Arbetssätt
Familjen får en teamledare som ansvarar för föräldraarbetet samt leder och strukturerar arbetet kring familjen. Barnet i sin tur matchas med en egen behandlare i de fall barnet är tillräckligt gammalt. I Hassela Junior ingår alltid strukturerade samtal med föräldern minst en gång i veckan samt familjearbete i form av konkret deltagande i familjesituationer. Till en början består arbetet främst av att skapa en relation och tillsammans med familjen hitta vägar att uppnå målen, för att sedan alltmer handla om att motivera till varaktig förändring, sätta gränser och att tillsammans med barnet och dess familj reflektera över mönster och handlingar.

Vi utför även gemensamma träffar så som gårdsbesök, sommarläger och besök av polis och brandkår. Syftet är att barnen ska få chans att träna på att samspela med andra barn under trygga former.

Vi samarbetar med andra aktörer kring familjerna, såsom skola, sjukvård, socialtjänst, BUP m.fl. och ser till att dessa kontakter fungerar samt att det som beslutas verkställs. Teamet ses regelbundet och lägger upp arbetet och ser till så man tillsammans arbetar efter de gemensamma målen i uppdraget.

Hassela Junior har en stor kunskap om barns behov av tillit, tydlighet och struktur. Genom vår långa erfarenhet har vi utformat ett arbetssätt där vi finns till för familjerna utifrån deras livssituation och villkor. Tack vare detta, lyckas vi i stort sett alltid att skapa en arbetsallians. Behandlarna arbetar lösningsorienterat, har en stor uthållighet och ger sig inte i första taget. Vi har en stor flexibilitet både i det dagliga arbetet och när det gäller matchning i de enskilda uppdragen. Våra behandlare består av en grupp välutbildade socionomer, behandlingspedagoger och kriminologer. Hassela Skåne arbetar aktivt för att arbetsgruppen ska vara heterogen, det vill säga en grupp som har olika erfarenheter och bakgrund.

Denna rekryteringsstrategi underlättar matchningen i våra uppdrag. Hassela Junior erbjuder även en möjlighet för barnen att delta i gemensamma aktiviteter med andra i liknande situationer.

Kompetens
Behandlarna är vidareutbildade i bland annat FFT, ART, rePULSE, MI, TMO, Trappan och KBT. Hassela Skåne arbetar aktivt för att hålla en hög utbildningsnivå hos anställda och att vara uppdaterade inom ny relevant forskning.

Tillgänglighet
Alla Hassela Skånes behandlare finns tillgängliga för akuta situationer hela dygnet, året runt. Detta innebär en stor trygghet för barnen och deras familjer då det alltid finns någon att vända sig till vid behov.

Upphandlad vård 
Alla våra öppenvårdsverksamheter omfattas av det offentliga upphandlingsavtalet gällande vård och behandling i Skåne, Kronoberg och Halland.