MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk. Vanligast förekommande substanser har varit Cannabis och Tramadol. Ofta finns ett blandmissbruk och vi har kunskap även kring andra droger, såsom Spice, opiater, hallucinogena- och centralstimulerande substanser

Den unge följer dagligen ett intensivt schema med flera timmars sysselsättning. Programmet omfattar totalt 16 v uppdelat i fyra faser med fokus på de faktorer som drabbar en ung vuxen i missbruk, bla.  droger, kriminalitet, bristande familjerelationer, destruktiva tankemönster, psykisk ohälsa, fysisk ohälsa, dåligt umgänge mm.

Fas 1 är en individuell 2 v kartläggningsperiod. Vi lär känna varandra och utvecklar en god relation till den unge och dess nätverk. Den unges problematik utvärderas med hjälp av olika skattningsinstrument, bl.a. KASAM29 och SCL90. Som metod för drogsamtal utgår vi från HAP.

Fas 2 är en teoretisk del som fortlöper under 8 v. Här läggs fokus på att stärka sig själv och bibehålla sin drogfrihet med hjälp av individuella HAP/drog-samtal (MI-samtal, lösningsfokus, TMO mm). I grupp utbildas den unge i att förstå sig själv, sin bakgrund och sin framtid med hjälp av Hasselas ledarutbildning, etik- och moralutbildning, sex- och samlevnad m.fl. Det läggs också stor vikt vid den fysiska hälsan i form av hälsosam mat och gemensam träning. 

Fas 3 omfattar 5 v praktik, anpassad efter den unges behov och intressen med stöd av en handledare och fokus på fortsatt sysselsättning. Praktik sker växelvis med drogsamtal, träning mm. 

Fas 4 är en utslussningsperiod på 1 v där den unge åter får fylla i skattningsinstrument för att ta del av de förändringar som skett. 

Genomgående under programmet kommer den unge lämna urinprov i enlighet med den enskildes vårdplan/genomförandeplan samt vid misstanke om missbruk. Löpande sker också ett nätverks- och föräldraarbete.

Programmet har ett unikt sätt att arbeta på och innebär ett stort omhändertagande med jour 24 h /dygn.

Eftervård finns att tillgå.

Informationsfolder

 

Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.
Ring behandlingsansvarig

Under tre dagar har personal från M.A.P varit på iCAAD(International Conference Addition Disorders) konferens i London.

Tre väldigt lärorika dagar!

Personal från MAP genomgår nu utbildningen i A-CRA. En behandlingsmetod som rekommenderas av socialstyrelsen. Vi ser fram emot att kunna använda oss av metoden i vår verksamhet. 

Efter två veckors kartläggning startar vi äntligen Fas2 i programmet.

Denna veckan är personal från MAP på startskolans Malmös hälsovecka och pratar om droger och deras påverkan på kroppen. Samtidigt har grupp 17 startat och vi har intag i två veckor till. Är du, eller känner du en ungdom som är i missbruksproblematik och vill ingå i vårt avvänjningsprogram. Kontakta oss! Telefonnummer hittar du på MAP.

Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård