Hasselapedagogiken som har utvecklats sedan 1969 är i grunden miljöterapeutisk och har kognitivt beteendeterapeutisk förankring. Under åren har vi dock konstaterat att olika behandlingsbegrepp ofta skymmer det faktum att det endast är i ett kontinuerligt förhållande till en annan människa som verkligt allsidigt växande kan ske.

Hassela Skånes verksamheter arbetar med utgångspunkt utifrån att en bärande relation är en förutsättning för allt behandlingsarbete och läkande. Vi grundar detta bl.a. på Rädda Barnens tre pelare i traumamedveten omsorg (TMO) där Howard Bath, australiensisk psykolog och forskare, beskriver i sin artikel ”Three Pillars”, aug 2016, den allt mer tydliga forskningen och kliniska bevis för att faktorer som omsorgsfulla relationer mellan barn och lärare eller andra mentorer, sticker ut vad avser framgång i att främja en god uppväxt och goda resultat hos utsatta barn och barn i utsatta miljöer. De senaste åren har ett stort antal forskare kommit fram till samma sak, nämligen att ”en läkande relation innebär inte alltid psykoterapi. Många som har utsatts för trauman återhämtar sig genom familjeliv, vänskaper och andra relationer” Briere och Scott (2006)

Traumamedveten omsorg är en pedagogisk modell kring grundläggande behov hos barn och ungdomar som varit med om svåra påfrestningar och utsatta traumatiserade händelser. De betydelsefulla faktorerna som stödjer barns och ungdomars läkningsprocess och återhämtning benämns som tre pelare:

- Trygghet: att skapa en miljö i vilken den unga personen kan uppleva sig trygg, slappna av och fokusera på generella utvecklingsbehov.

- Relation: att skapa tillitsfulla interpersonella relationer mellan unga och viktiga vuxna och att få den unge att ingå i social sammanhang, som olika föreningar, skola och sportaktiviteter

- Coping: att hjälpa den unga personen att utveckla strategier för att på ett positivt sätt hantera såväl yttre påfrestningar som inre känslor och impulser.

Det som också är en tydlig vinst med vårt arbetssätt är att det relationsskapande behandlingsarbetet sträcker sig över dygnets alla 24 timmar, genom att vi faktiskt alltid finns tillgängliga för våra, barn, ungdomar och deras föräldrar. Howard Bath menar att det är det i särklass mest gynnsamma för läkande hos barn och ungdomar som är eller har varit i en utsatt situation.

Hassela Mentorskap
Hassela Mentorskap är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 13-24 år och vid behov, även deras familjer.
öppenvård
M.A.P
MAP är en omfattande öppenvårdsbehandling för unga vuxna i åldern 16-24 år som befinner sig i ett aktivt drogmissbruk.
öppenvård
Hassela Junior
Hassela Junior är en behovsanpassad öppenvårdsbehandling som vänder sig till flickor och pojkar mellan 7-12 år och deras familjer.
öppenvård
Eftervård
Hassela Eftervård riktar sig till ungdomar i åldern 13-24 år som är färdiga med sin behandling.
öppenvård